ตาก-เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

ตาก-เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             อ.พบพระ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

               เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 2565 เวลา08.30น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ เป็นประธาน อ.พบพระ การ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ.2565 ให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้าน ยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน นั้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมันคง โดยในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้กฎหมายยาเสพติด เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านชุมชนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรง ของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติด และขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการ ป้องกัน เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้าง ภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาผู้เสพผู้ติด โดยใช้วิธีการทางสาธารณสุข แทนการใช้กระบนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตาม ช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่อำเภอพบพระ. การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยในวันนี้กิจกรรมดังกล่าวได้เดินทางจากวัดพบพระใต้มาถึงที่ว่าการอำเภอพบพระระยะทาง ประมาณ1.500กิโลเมตร โดย.มีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!