นครสวรรค์-สนส.ราชภัฏ ประชุมร่วมคณะกรรมการประจำสำนักและคณะผู้บริหารสำนัก เสนอแผน 5 ปี

นครสวรรค์-สนส.ราชภัฏ ประชุมร่วมคณะกรรมการประจำสำนักและคณะผู้บริหารสำนัก เสนอแผน 5 ปี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
พร้อมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธ์ุ นายเอกวิทย์ สิทธิวะ นายวรชนันท์ ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักฯ มีนายธรรมนูญ จูทา หัวหน้าสำนักฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวอรอุมา ยองคำกาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
          ในการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญดังนี้คือ
1. การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565
2. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
3. การรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2565
4. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7,106,150.00 บาท ใช้ไปแล้ว 2,312,688.71 บาท คงเหลือ 4,793,481.29 บาท
5. รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 1 มีนักศึกษามารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น 1,022 คน
6. แผนและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติรอบ 2 กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะเริ่มรับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2566 รอบที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2566
          ต่อมาเป็นระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาประกอบด้วย
1. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีพ.ศ 2566-2570
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566
5. แผนพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566
6. แผนพัฒนาคุณภาพและทบทวนตัวชี้วัดตามการดำเนินพันธกิจ
โดยคณะกรรมการในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน เลิกประชุมเวลา 15:30 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!