นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันราชภัฏ 2566

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันราชภัฏ 2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธี
          เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันราชภัฏ โดยเมื่อปี 2535 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏ โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า เป็นคนของพระราชา” และต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
           ในพิธี มีการถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ มีการกล่าวคำถวายราชสดุดี และการถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯโดยคณะอาจารย์และนักศึกษา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!