ก.ธ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมสอดส่อง โครงการก่อสร้างในอำเภอหัวหิน ปราณบุรี บางสะพานและบางสะพานน้อย

ก.ธ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมสอดส่อง โครงการก่อสร้างในอำเภอหัวหิน ปราณบุรี บางสะพานและบางสะพานน้อย

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

          ก.ธ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมสอดส่อง โครงการก่อสร้างในอำเภอหัวหิน ปราณบุรี บางสะพานและบางสะพานน้อย

             วันที่ 16 ส.ค.65 นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา รองประธานคณะกรรมการธรรมมาภิบาล( ก.ธ.จ.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมย่อย เพื่อพิจารณากำหนดการออกตรวจ สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสุ่มตัวอย่างโครงการฯจำนวน 10 โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล โดย คณะกรรมการ ก.ธ.จ. ประจวบฯ พิจารณาแล้ว ได้คัดเลือกที่จะเข้าดูการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดรับกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ข้อ 23 (4) การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าการใช้งบประมาณของรัฐ ในโซนเหนือของจังหวัดประจวบฯ มีอำเภอหัวหิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และการติดตั้งกล้องวงจรปิด รวม 3 โครงการ อำเภอปราณบุรี ถนนคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ ส่วนโซนใต้ อำเภอบางสะพาน โครงการอนุรักษ์ฯ 1 โครงการ และ บางสะพานน้อย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ นอกจากนี้ ในวันที่ 12 ก.ย.65 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 ประธานคณะ ก.ธ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะฯ จะเดินทางมา ร่วมประชุมกับคณะ ก.ธ.จ.ประจวบฯ และจะเดินทางตรวจสอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!