อยุธยา – มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อยุธยา – มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

              เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ โดมเอนกประสงค์ข้างหอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้เป็นองค์ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มีนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน โดยฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในภาพรวมของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบของนโยบาย “มอบทุน มอบธรรม” สำหรับการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา จัดคัดเลือกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกระดับที่มีอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 565 และ
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

              โดยในวันนี้ เป็นการดำเนินการ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 6 ระดับ ประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมจำนวน 702 ทุน รวมเป็นเงิน 1,340,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ครั้ง รวมจำนวน 1,890 คน ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,189,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) การจัดมอบทุนการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพนะเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุํยา ได้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการดำเนินงาน มอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เกิดผลเป็นรูปธรรมในภาพรวมใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงนับเป็นปรากฎการณ์อันเป็นมงคลยิ่งต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!