นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวะ 4

นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวะ 4

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุมคณะกรรมการสภา แจ้งการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตำแหน่งทางวิชาการ ทุน อบจ.

             เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นายมะณู คุ้มกล่ำ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะกรรมการสภาสถาบัน

โดยในการประชุมมีวาระที่สำคัญดังนี้คือ
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการเข้าร่วมประชุม เสาหลักเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาไทย ในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก
2. เรื่องโครงการศึกษาดูงานต่างสถาบันเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2565
4. การรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563
5. การรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการสภาสถาบันรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
6. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการกรณีพิเศษให้ข้าราชการครู
7. การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ CoRE (Center of Robotic Excellence) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. การจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษา

             นอกจากนี้ยังมีเรื่องการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, การอนุมัติผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และการเตรียมปรับหลักสูตร เพื่อเตรียมคนก่อนไปทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.) ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ผลการพิจารณามอบทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 5,000,000 บาทให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ที่มีนักศึกษาของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพ ได้รับทุนการศึกษาด้วย เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!