อุตรดิตถ์-แถลงข่าววอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

อุตรดิตถ์-แถลงข่าววอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

แถลงข่าววอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

             เมื่อเวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมน่านนที องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์( อาคาร 2) ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนายชลิต ธนวัฒน์ รอง นายก อบจ.นายสุรพล ตำนานวาน รองปลัด อบจ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์คัพครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน แลประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีความสามารถเล่นกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความกลมเกลียวกันรวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาจังหวัดให้สูงขึ้น สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลแก่เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสบการณ์มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะด้านยาเสพติดและเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้เข้มแข็ง โดยมีการรับสมัครการแข่งชัน ในระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 65 ที่ผ่านมาสำหรับในวันนี้เป็นการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมชาย – หญิง จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 56 ที่จะถึงนี้ ณ โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถึ (หมอนไม้)ส่วนวันที่ 6-7 สิงหาคม 65ทำการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป ทีมชาย ณ โรงยิมส์1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)

              คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันผู้สมัครสามารถลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนในส่วนของรางวัลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ทีมชาย – หญิง)รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และรุ่นประชาชนทั่วไป ทีมชายรางวัลชนะเลิศ อันดับ 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล นอกจากนี้ทาง อบจ.ขอแจ้งงดการจัดการแข่งขันประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมหญิงเนื่องจากว่าฝ่ายการจัดการแข่งขัน อายุไม่เกิน 15 ปี ทีมหญิง เนื่องจากฝ่ายรับสมัครได้สรุปผลการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่าจำนวนทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันประเกทอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมหญิง มีเพียง 3 ทีม จึงไม่สามารถจัดการแข่งขันรุ่นนี้ได้ อนึ่งฝ่ายรับสมัครการแข่งขันแจ้งว่ามีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป ทีมชาย เป็นจำนวนมาก โดยยื่นเอกสารสมัครไว้เป็นทีมสำรอง จำนวน 4 ทีม ฝ่ จึงขอแจ้งประชาสัมพัายจัดการแข่งขันจึงพิจารณาเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนทีม จาก 8 ทีม เป็น 12 ทีม โดยมีโรงเรียนผู้เข้าร่วมแช่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายคือโรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี โรงเรียนบ้านเหล่า โรงเรียนวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) ส่วนรุ่นประชาชนทั่วไป ทีมชาย (จำกัดไม่เกิน 8 ทีม)รุ่นประชาชนทั่วไปชายมีทั้งหมด 12 ทีม ทีมอุตรนคร ทีมนานกกก ทีมไร่เจริญฟาร์ม ทีม FIRE ROSE ทีม เทศบาลอำเภอท่าปลา ทีมศิษย์เก่า อบจ.อต ทีมศิษย์เก่า อต. A ทีมศิษย์เก่า อต. B ทีมUttaradit Academy (U๑๗) ทีมRomantic Road ทีม.CHOKNAPAและทีมภูเมี่ยง

 

 

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!