นครปฐม-โควิด 19  พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 148 ราย

นครปฐม-โควิด 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 148 ราย

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน

สถานการณ์โรคโควิด 19  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 148 ราย

                    สถานการณ์โรคโควิด 19  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ทีม SAT & SRRT  ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564  พบผู้ป่วยระลอกใหม่  รวมจำนวน 30,948 ราย  สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้  ในจังหวัด จำนวน 148 ราย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัด จำแนกรายละเอียดดังนี้ การเฝ้าระวังเชิงรุก 106 ราย  การเฝ้าระวังเชิงรับ 42 ราย  สัญชาติ ไทย 140 ราย  อื่นๆ 8 ราย  ในจังหวัด นฐ 147 ราย  นอกจังหวัด 1 ราย   ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วย  ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา  172 ราย  ” แนวโน้มการระบาดคงตัว ” สัดส่วนเพศชาย : หญิง  เท่ากับ 1:1.09   ผู้เสียชีวิต วันนี้เพิ่ม 6 ราย   รวมสะสมผู้เสียชีวิต 488 ราย  อัตราป่วยตาย  ร้อยละ 1.57

อันดับของอำเภอ ดังนี้
1. เมือง = 65 ราย
2. นครชัยศรี = 35 ราย
3. ดอนตูม = 24 ราย
4. สามพราน = 10 ราย
5. พุทธมณฑล = 6 ราย
6. กำแพงแสน = 5 ราย
7. บางเลน = 2 ราย
นอกจังหวัด = 1 ราย ในเรือนจำ = 0 ราย

กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี  รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ  ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม กลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัว  ในเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการต่างๆ  ข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอและแนะนำประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิด Universal Prevention ได้แก่
1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น
2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
7. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสําหรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค” ขณะนี้พบการติดเชื้อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานสูงถึงร้อยละ 54 ดังนั้น ทุกองค์กร หรือครอบครัวขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในที่ทำงานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และอย่ากินข้าวร่วมกัน และอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องพบท่าน ”

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!