นครสวรรค์-วิทยาลัยการอาชีพฯ รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส.ภาคสมทบ

นครสวรรค์-วิทยาลัยการอาชีพฯ รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส.ภาคสมทบ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นายอุกฤษฎ์ ใบมาก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษารอบสุดท้าย โดยจะรับสมัครนักศึกษาระดับใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคสมทบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี ด้วยระบบการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีต่างๆและฝึกปฏิบัติ ทักษะวิชาชีพจริงตามสาขาที่เรียน ในเวลาหลังเลิกทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17:00 น ถึง 20:00 น และในวันหยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น. ในวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์และในสถานประกอบการ
            ซึ่งวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาดังกล่าว ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสาขาวิชา และแผนจำนวนนักศึกษาที่จะรับมีดังต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 คน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 15 คน สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 15 คน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 15 คน

            เอกสารที่ใช้ในการสมัครประกอบด้วย ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา บิดา มารดา สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดา มารดา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการ อาชีพนครสวรรค์ โทร 056-255-347

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!