ตาก-อ.อุ้มผาง รับคณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

ตาก-อ.อุ้มผาง รับคณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น.นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นครูนักเรียน และประชาชน ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ.บ้านปะหละทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
           นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะหละทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายปัณภูโชค รัชต์ภาณุกิจ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะหละทะ นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมตอบข้อซักถามคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้
            ช่วงบ่ายคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะหละทะ เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะหละทะร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ บางใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้
            ในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ได้มีการจัดดำเนินกิจกรรมประกวด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 2. กิจ กรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 3. กิจกรรมประกวดเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
           กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งมีคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดังนี้ 1. นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ผู้แทนรองว่าราชการจังหวัดตาก (ประธานกรรมการในวันนี้) 2. นางกิรดา คงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดตาก 3. นายวิวัฒน์ สังวาล นักวิซาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนเกษตรจังหวัดตาก
4. นายภาคภูมิ รณะบุตร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 5. นางสาวมัณฑนา สามงามยา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 6. นางสาวอัจฉรา เชียงทอง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตาก 7. นางมัลลิกา จีนหลักร้อย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 8. นางสาวศรินทิพย์ ปีนตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรรม
การและผู้ช่วยเลขานุการ
            กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ให้สามารถบริหารจัดการชุมชนของคนเอง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียติ จึงจัดให้มีการกัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือช่ายและชุมชน ที่มีผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน เข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 โดยการคัดสรรกิจกรรม มีจำนวน 4 ประเภท รางวัล ดังนี้ 1) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 3) กลุ่ม/องค์ กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           โดยที่อำเภอที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลหมู่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และตำบลเข้มแข็งคามหลักปรัชญาของ
เครษฐกิจพอเพียง จะได้รับโส่รางวัลราชทานและเข้าเฝ้า สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารื สำหรับประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง และกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ จะได้รับโส่รางวัล “สิงห์ทอง”จากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!