อยุธยา-บรรพชาสามเณรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

อยุธยา-บรรพชาสามเณรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
            เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร ร่วมกันเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
            โดยในปี พ.ศ.2566 นี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้เกิดค่านิยมเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะรวมทั้งมีความกตัญญู ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
              ซึ่งการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภายในจังหวัด โรงเรียน และภาคีเครือข่ายจัดบรรพชาสามเณร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 132 คน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 รวม 15 วัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!