อุทัยธานี-กรมทรัพยากรน้ำเร่งศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมอโค้

อุทัยธานี-กรมทรัพยากรน้ำเร่งศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมอโค้

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

              ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยภายหลังการประชุมปฐมนิเทศโครงการว่า กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอข้อมูลของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ศึกษา และสื่อมวลชน
             นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุมดูแลกำกับ ประสาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนให้เพียงพอ สมดุล และยั่งยืน ซึ่งจากการพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มีสภาพตื้นเขิน ขาดการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูมานาน รวมทั้งปัญหาแหล่งน้ำต้นทุน ที่มีศักยภาพตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
               กรมทรัพยากรน้ำ จึงมอบหมายให้บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการ ซึ่งเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และจะแล้วเสร็จในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รวมระยะเวลา 240 วัน “กรมทรัพยากรน้ำและบริษัทที่ปรึกษา จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้ ไปประกอบการพิจารณารูปแบบอ่างเก็บน้ำมอโค้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป และนำมารับฟัง ความคิดเห็นในการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ประมาณเดือนกันยายน 2566 ” ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำกล่าวในตอนท้าย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!