นครนายก-วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จับมือ 3 ภาคีเครือข่าย ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นครนายก-วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จับมือ 3 ภาคีเครือข่าย ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนทท์ เนินใหม่

             วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ร่วมกันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมหลวงบรรณาสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
               ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี โดยจัดส่งนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. แผนกวิชาการตลาด และ ปวส. แผนกวิชาโลจิสติกส์ เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อจบการศึกษาจะมีโอกาสเข้าทำงานได้ทันที และรับพนักงานของบริษัทเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
               แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา ได้รับเงินเดือน และตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้องการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
              ด้าน นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เปิดเผยว่า ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ ให้เกิดความยั่งยืน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเรียนการสอนระบบทวิภาคีไปได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในระดับประเทศ และนานาประเทศต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!