ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ ย้ำ..!”ต้องฟังเสียงประชาชน” ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ ย้ำ..!”ต้องฟังเสียงประชาชน” ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1 ) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักวิชาการ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง
                 ตามที่บริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด ได้รับหนังสือรับรองในการอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาล มีกำลังการผลิต 24,000 ต้นอ้อย/วัน จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ที่อก. 0604/323 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ(อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท) เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือในขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามความใน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานฯ บริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
                นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการเพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มาประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มี ความครบถ้วน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
               “ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การใช้เวทีประชุมแห่งนี้ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ร่วมกัน จึงขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เวทีแห่งนี้เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดร่วมกัน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่ ต่อไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!