ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯสานพลังเครือข่ายตามหลัก “บวร” หนุนขับเคลื่อน”โคกหนองนา”

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯสานพลังเครือข่ายตามหลัก “บวร” หนุนขับเคลื่อน”โคกหนองนา”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกาจน 2565 เวลา 15.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ากราบนมัสการพระครูสมุห์สุริยา สุภัทโท (พระอาจารย์ต้น) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ที่ให้การสนับสนุน เสียสละ และร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ” ได้เมตตาร่วมดำเนินการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งวัดศรีมงคล เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2564 จำนวน 5 รุ่น 499 คน
               โดยพระครูสมุห์ สุริยา สุภัทโท (พระอาจารย์ต้น) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล เป็นพระวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมตามโครงการโคกหนองนา ท่านถือเป็นพระนักพัฒนา ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ สนับสนุนการออกแบบพื้นที่แหล่งเรียนรู้ “โคกหนอง นา โมเดล” ในพื้นที่วัดศรีมงคล เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้พระครูสมุห์ สุริยา สุภัทโท (พระอาจารย์ต้น) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ยังได้เมตตาประสานรับมอบวัวจากผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 16 ตัว นำมามอบให้เครือข่ายโคกหนองนา นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เป็นต้นแบบและส่งมอบต่อให้เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเมยวดี ณ วัดศรีมงคล ม.3 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดลนำร่อง จาก 72 แปลง ในอำเภอเมยวดี เพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการ ตามศาสตร์ของพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง โคกหนองนาโมเดล เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีอยู่มีกินอย่างยั่งยืน
            นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่นำหัวหน้าส่วนราชการมากราบพระครูสมุห์ สุริยา สุภัทโท (พระอาจารย์ต้น) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ซึ่งวัดศรีมงคล แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (โซน 2) โดยวัดศรีมงคลเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี และเป็นสถานที่สมัครเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ขนาด 102 ไร่ ณ บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
           นับเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ที่ได้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่มาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ทำให้ชาวบ้านพออยู่พอกิน และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ โดยมี “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ เป็นกลไกสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ ขยายผลไปสู่ผู้คนในพื้นที่ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี ร่วมกันขับเคลื่อน ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตน ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ และประสบความสำเร็จได้ด้วยศาสตร์พระราชา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!