ตาก-เปิดโรงสีข้าวสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดและมอบเอกสารที่ดินให้เกษตรกร

ตาก-เปิดโรงสีข้าวสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดและมอบเอกสารที่ดินให้เกษตรกร

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

            อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เปิดโรงสีข้าวสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดและมอบเอกสารที่ดินให้เกษตรกร เน้นย้ำพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ชายแดนจังหวัดตากเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างยั่งยืน
              วันนี้ (17 พ.ย. 65) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่สหกรณ์นิคมแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาเป็นประธานเปิดโรงสีข้าวของสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัด พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการออกแบบเครื่องหมายการค้าถุงข้าวสารสหกรณ์ โดยมี นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17 นายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดตาก นายองการ ใจแก้วทิ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายสุวัฒน์ มีผิว ผู้จัดการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ ตลาดกลางสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
               จากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินธุรกิจการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดและพบปะให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการสหกรณ์ พร้อมมอบรางวัลแก่ นายสมศักดิ์ อินอุดออน ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องหมายการค้าถุงข้าวสารสหกรณ์ รวมทั้งรับมอบข้าวสารเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม “สหกรณ์ร่วมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2” โอกาสนี้ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) จำนวน 6 ราย เนื้อที่รวม 67 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) จำนวน 9 ราย เนื้อที่รวม 64 ไร่ 3 งาน (เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด) จากนั้น อธิบดีฯ ได้เปิดป้ายโรงสีข้าวสหกรณ์ กดปุ่มเดินเครื่องสีเป็นปฐมฤกษ์ และเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปต่าง ๆ จากกลุ่มพัฒนาอาชีพในสังกัดสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 3 และพืชผักที่ปลูกในโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า สหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,541 ครอบครัว สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ถั่วเขียว และนาข้าว โดยเฉพาะนาข้าวที่มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิมากถึง 5,000 ไร่ ซึ่งสหกรณ์ได้ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีการจัดหาปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ดี เงินทุน และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิก มีการทำการเพาะปลูกแบบพันธะสัญญา และทำการรวบรวมผลผลิต จึงทำให้สมาชิกมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งสหกรณ์ยังเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการช่วยเหลือพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำ เช่น โครงการชะลอการขายข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม สหกรณ์ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิก ในแต่ละปีมีปริมาณค่อนข้างสูง ปีละ 1,000 – 2,000 ตัน ส่วนหนึ่งได้ทำเมล็ดพันธุ์จำหน่าย และอีกส่วนหนึ่งรอราคาขายให้กับโรงสี
             ทั้งนี้ มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ได้จัดสรรงบประมาณของสหกรณ์กว่า 1,960 ล้านบาท ทำการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 10 ตัน/วัน เพื่อแปรรูปข้าวสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาการขาดทุนหากสหกรณ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม่หมดหรือราคาข้าวตกต่ำ ทั้งนี้ ในอำเภอแม่สอดมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 48,000 ไร่ แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 22,000 ไร่ ข้าวเหนียว 8,000 ไร่ ข้าวไร่ 18,000 ไร่ นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้มีการส่งเสริมอาชีพปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เลี้ยงโคเนื้อ ปลูกมะเขือพวง ปลูกพืชผักผลไม้ในโรงเรือน พืชเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงหมูดำ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคงอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!