ลำพูน-ขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์

ลำพูน-ขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์

ภาพ-ข่าว:เอนก ธรรมใจ

            ชาวบ้านตำบลนาทราย อ.ลี้ ขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์ ผนึกกำลัง วัดฯห้วยต้ม อ.ลี้โครงการหลวง อุทยานฯแม่ปีง อบต.นาทราย รร.บ้านห้วยต้มฯ
               เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษสร้างการเรียนรู้คุณค่าแผ่นดินเกิด รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐๐ คน ซึ่งเป็นการกิจกรรมตามมติที่ประชุมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมฝายแกนดิน ซีเมนต์ครั้งที่ ๖๒/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุม กำหนดกิจกรรมรณรงค์สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม ทรัพยากรท้องถิ่นและความรักหวงแหนสิ่งแวตล้อมพร้อมทั้งเรียนรู้นวัตกรรม
                ฝ่ายแกนดินซีเมนต์เพราะเยาวชนคือกำลังหลักดูแลบ้านเมืองส่งต่อแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานคนไทยทุกเชื้อชาติต่อไป ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายโดยนายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายก อบต.นาทรายนำทีมวิทยากรให้ความรู้ ด้านภูมิประเทศภูมิสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การท่องเที่ยว อัตลักษณ์ซนเผ่า, อำเภอลี้ นายวิวัฒน์ จันทริโอภาส นายอำเภอลี้ ได้มอบหมายให้นายนิธิวัฒน์ รุจิไชยวัฒน์ ปลัดอาวุโส ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมมอบของรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วม
                 กิจกรรมแสดงออกในเวที, อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ ธรรมชัย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ อุทยานฯแม่ปิง นำทีมวิทยากร ให้ความรู้ต้านรักษาสิ่งแวตล้อมต้านต่างๆในพื้นที่ป่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม โดยนายมนูญ รักษาชล หัวหน้าโครงการฯ ทำหน้าที่วิทยากรประเต็นบทบาทโครงการหลวง-ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่และความสำคัญในการรักษาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของคนไทยชนเผ่าปาคะญอ, ต้านเครือข่ายชุมชนหริภุญไชย
              โดยนายบุญส่ง ไคร้แค ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ เป็นวิทยากรชี้แจงภาพรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและแนวทางฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมฝ่ายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่ตำบลนาทรายซึ่งได้สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตันแบบที่ ห้วยแขมมัน หมู่ ๙ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๓ แต่ประสบปัญหาโรคระบาตโควิต-๑๙ และที่ประชุมเมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๕ ตกลงสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (สร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์) ตำบลนาทราย โดยกำหนดการก่อสร้างฝ่ายตัวที่ ๒ ที่ห้วยหละ ข้างวัตพระบาทห้วยตัม ความกว้างลำห้วยประมาณ ๑๕ เมตร สั่นฝ่ายกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๕ เมตร จะใช้ปูนปอร์ดแลนด์ประมาณ ๕o ลูกเพื่อผสมดินในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑๐ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๓ วัน
             จึงขอพลังใจนักเรียนส่งต่อความรู้ความเข้าใจไปถึงผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องยั่งยืนอนึ่ง นายธราธร ต้นวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนายการโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากรจากทุกภาคส่วน โดยระบุว่าทางโรงเรียนให้ความสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นนโยบายของโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูอาจารย์ด้เตรียมความพร้อมและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
             สำหรับบรรยากาศของเวที นักเรียนด้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะวิทยากรอย่างสนุกสนานและไต้แสดงออกถึงความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนวันนี้ที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!