ประจวบคีรีขันธ์ – ทม.หัวหิน นำนักเรียนในสังกัดเข้าค่ายพุทธบุตรอบรมให้เป็นคนดี

ประจวบคีรีขันธ์ – ทม.หัวหิน นำนักเรียนในสังกัดเข้าค่ายพุทธบุตรอบรมให้เป็นคนดี

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร)ประจำปี 2565 มี นางมยุรี พานชัย ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน นายสังเขป แจ่มจำรัส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผอ.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 7 แห่ง คณะครูและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 182 คน เข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค.65 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้หลักธรรมเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบรู้จักพึ่งพาตนเอง และให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ในสภาวะปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ และพระวิทยากร จาก พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต

             ค่ายพุทธบุตรเป็นโครงการๆหนึ่ง ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะนำเยาวชนเข้ามารับการอบรม ตามระเบียบขั้นตอนที่ได้มีการตระเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งในโครงการได้มีการบรรจุหลักสูตรเข้าไว้ 3 หลักใหญ่ๆด้วยกัน เรียกกันว่า 3 ส 5 ดี : 3 ส คือ สาระ สนุก สงบ คือ อบรมสาระ ไม่ได้เคร่งเครียด รื่นเริง และสงบกาย วาจา ใจ ได้ในที่สุด 5 ดี คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่จึงยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมากจนขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ปัญหาและอาชญากรรมต่างๆจึงได้เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยเฉพาะปัญหาเยาวชนนั้นเป็นปัญหาที่ต้องป้องกันและแก้ไขด้วยศีลธรรม หากเยาวชนเหล่านั้นได้รับการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมด้วยความสมบูรณ์แล้ว พวกเขาก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพคือ “เก่ง ดี มีประโยชน์” การอบรมในเรื่องของศีลธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอบรมทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป พร้อมทั้งจะต้องอาศัยการปฏิบัติโดยตนเองเพื่อให้ถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และจะได้พัฒนาตนเองพร้อมทั้งยกระดับจิตใจให้มั่นคงในศีลธรรมสืบต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!