ราชบุรี-แถลงข่าวภารกิจฟื้นฟูการศึกษา ราชบุรี Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน

ราชบุรี-แถลงข่าวภารกิจฟื้นฟูการศึกษา ราชบุรี Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน

ภาพ/ข่าว : ประทีป อยู่แช่ม

            กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวภารกิจฟื้นฟูการศึกษา รุกหน้าโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เด็กหลุดจากการศึกษาเป็นศูนย์ ใน 3 ปี กับ “ราชบุรีโมเดล” จังหวัดต้นแบบ

            ที่โรงเรียนวัดดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และนายเศรษฐา ทวีสิน ผู้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ร่วมแถลงข่าวภารกิจฟื้นฟูการศึกษา รุกหน้าโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เด็กหลุดจากการศึกษาเป็นศูนย์ ใน 3 ปี กับ “ราชบุรีโมเดล” จังหวัดต้นแบบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด คณะทำงานในพื้นที่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าว จากการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาออกแบบกลไก และนวัตกรรมการศึกษาในการช่วยเหลือดูแลเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดราชบุรี ที่มีความเสี่ยง และเด็กที่หลุดนอกระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์ ภายใน 3 ปี และสามารถดูแลช่วยเหลือให้จำนวนเด็กนอกระบบเป็นศูนย์ ต่อไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่เห็นความสำคัญในด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ โดยตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กในช่วงวัยภาคบังคับ (ป.1-ม.3 ) ในจังหวัดราชบุรี ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์ ด้วยการช่วยเหลือทั้งตัวเด็กเอง รวมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้

              สำหรับโครงการที่ดำเนินการจัดขึ้น จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทย ภาครัฐ เอกชน มีส่วนช่วยเหลือเด็กทั้งประเทศไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา พร้อมสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศ ทั้งนี้ ยังมีการเปิดตัว “3 พลังอาสา จังหวัดราชบุรี” จากการรวมพลัง 3 กลไกท้องถิ่น คือ อาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครการศึกษา (อสศ.) เพื่อฟื้นฟูเด็กในทุกมิติ ครั้งแรกของไทย ที่มุ่งดูแลและฟื้นฟูเด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และทำงานครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่สุขภาพกาย-ใจ การคุ้มครองทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา ซึ่งการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และกลไกท้องถิ่นครั้งนี้ นับเป็นวัตกรรมกลไกอาสาสมัคร เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา แบบ 3 in 1 ที่ริเริ่มที่จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดแรกในเมืองไทย โดยเชื่อว่านวัตกรรม 3 พลังอาสา จังหวัดราชบุรี นี้ จะเป็นโมเดลต้นแบบที่จังหวัดอื่น ในประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

               โดยในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาที่ 1/2565 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อระดับประถมศึกษาที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดราชบุรี ที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษา จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และจากสถานการณ์โควิด-19 รวมมากกว่า 700 คน ผ่านการมอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,100,000 บาท ภายใต้โครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเด็กและครอบครัว การป้องกันหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยมาตรการเชิงป้องกันที่ต้นทาง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการสู่เป้าหมาย Zero Dropout ที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน ที่ กสศ. เตรียมขยายผลสู่การดำเนินการระดับประเทศอย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!