นครสวรรค์-ปปช. ขอพบ นายก อบจ. เชิญชวนทำองค์กรพอเพียงต้านทุจริต

นครสวรรค์-ปปช. ขอพบ นายก อบจ. เชิญชวนทำองค์กรพอเพียงต้านทุจริต

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ปปช. ขอพบ นายก อบจ. เชิญชวนทำองค์กรพอเพียงต้านทุจริต เป็น อปท.ต้นแบบ ประเมินคะแนนสูงถึง 96.87 3 ปีย้อนหลังไร้เรื่องร้องเรียน

            เมื่อเวลา 15:00 น วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ. นครสวรรค์ ให้การต้อนรับนายอภินันท์ เรืองประเภท ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ชประจำจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวนิตติยา ศรชัย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ นางสาวนัฐธีรา ปั้นหมวด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ โดยได้มีการพูดคุยถึงเรื่อง โครงการสตรอง องค์กร พอเพียงต้านทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ. นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข ผอ.กองเลขา นายธนเศรษฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้าฝ่ายนิติการและคณะนิติกร ในการประชุมได้มีการพูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรพอเพียงต้านทุจริต โดยมีเป้าประสงค์ เป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต เพิ่มขีดสมรรถนะสูงในการทำงาน ผ่านกระบวนการจัดตั้งชมรมสตรอง องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประเมิน ITA ปี 2564 ของ ปปช. อบจ. นครสวรรค์ได้รับคะแนนในอยู่ระดับ AA มีคะแนนการประเมินสูงถึง 96.87 นับว่าเป็นการประเมินที่ได้รับคะแนนสูงในระดับนำของประเทศ ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ไร้ทุจริต

            ในการดำเนินการองค์กรพอเพียงต้านทุจริตนั้นมีหลักที่สำคัญคือ STRONG หลักความพอเพียงโดยบุคคลสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส รู้และพร้อมลงมือป้องกันทุจริต มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญโดยการต่อสู้กับการทุจริตอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต และร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ และคณะพร้อมที่จะเข้าร่วมกับป.ป.ช. เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรพอเพียงต้านทุจริต พร้อมที่จะเป็นอปท.ต้นแบบ ให้กับอปท.อื่นๆเช่น เทศบาล อบต. สำหรับกระบวนการดำเนินการจะเริ่มต้นด้วยการทำ MOU ระหว่าง ป.ป.ช.กับอบจ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้น จะดำเนินการวางเค้าโครง วางระบบ ทำไทม์ไลน์ว่าจะทำอะไร เมื่อไหร่ มีกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมทั้งตั้งทีมเพื่อดำเนินการตามระบบ โดยจะเพิ่มช่องทางการตรวจสอบ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีการประชาสัมพันธ์ มีการปรับแก้การให้บริการ รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน และการรับความฟังความคิดเห็นจากประชาชน ” จากการประเมินของป.ป.ช.ทราบว่า 3 ปีย้อนหลังไป อบจ.นครสวรรค์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน และจากการประเมินเมื่อปี 2564 ทุกตัวชี้วัดมีค่าสูงขึ้นได้รับคะแนนในการประเมินสูงถึง 96.87 นับว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะในการดำเนินการบริหารจัดการของ อบจ.นครสวรรค์ จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนทั้งหมด ทุกคนจะทราบเท่ากัน และร่วมกันดำเนินการ ทุกขั้นตอนจึงโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทาง อบจ.นครสวรรค์ พร้อมที่จะเป็นอปท.ต้นแบบให้แก่อปท.อื่นๆต่อไป ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!