อุตรดิตถ์-วัดเขาดิน จัดบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

อุตรดิตถ์-วัดเขาดิน จัดบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

วัดเขาดิน จัดบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

              เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 กค.2565 จากการนำของนายชนัญชน ประทุมลาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านม่วงตาล พ.อ.อ.วรยุทธ หาคูณ รองปลัด อบต.นายาง นางลำเจียก จำรูญศิริ กำนัน ต.นายาง นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และ พระสมุห์รัตนธีรธาดา อภินนฺโทเจ้าอาวาสวัดเขาดินสุวรรณบาท ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอประธานบวชป่าและปลูกป่า นางมัฌชิมา วงศ์ตัั้ง ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะที่เดินทางมาร่วมงานการทำบุญและทำพิธีบวชป่าในครั้งนี้โดย นายชนัญชน ผญบ.ม.3 กล่าวถึงความเป็นมาแต่เดิมมีชาวบ้านมาอยู่เพื่อทำนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างขวาง ต่อก็มีชาวบ้านมาอยู่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่มากซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “บ้านมะม่วงตาล” และเปลี่ยนมาเป็น “บ้านม่วงตาล” มาจนทุกวันนี้ หมู่ 3 บ้านม่วงตาล มีครัวเรือน 447 ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู่ 1,393 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มเหมาะสำหรับการเกษตร อาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ได้แก่ การเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง ได้แก่รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีคำขวัญประจำหมู่บ้านว่า”บ้านเกิดพ่อขุนวัง มนต์ขลังรอยพระบาท เปรื่องปราชญ์หลวงปู่แป้น ดินแดนแห่งวัฒนธรรม
มีงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี เช่น พิธีทำขวัญข้าว พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณีสลากภัต และในวันนี้ จะมีพิธีบวชป่า หรือบวชต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าชุมชน โดยในระดับหมู่บ้านนั้นได้มีการสอดส่องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญ พร้อมกับ ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าในตำบลนายาง

              ปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า นั้น ยังคงมีอยู่ใน ต.นายาง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการ และ ประชาชนจะต้องมีความตระหนัก ถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา เป็นหน้าที่ ของทุกคน โดยจูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ในอนาคตนั้น ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตำบลนายาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป เพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย หน่วยงาน ราชการ บ้าน วัด โรงเรียนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยในวันนี้ได้กิจกรรมคือ บวชป่า และ ปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชน สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเขาดินสุวรรณบาท บ้านม่วงตาล ม. 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!