นครสวรรค์-เชิญชวน ชาวไทยรักษาวัฒนธรรมไทยโดยใช้ผ้าไทย

นครสวรรค์-เชิญชวน ชาวไทยรักษาวัฒนธรรมไทยโดยใช้ผ้าไทย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์เชิญชวน ชาวไทยรักษาวัฒนธรรมไทยโดยใช้ผ้าไทย อัตตลักษณ์ไทย ผ้าไทยใส่สวย

               นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ สภาวัฒนธรรมขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจกัน รักษาวัฒนธรรมไทยของเราไว้ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของไทย ความเป็นไทย และมรดกของไทยไว้ให้ลูกหลานไทยของเราได้จดจำ มี
ความชื่นชมและยินดี และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ด้วยการส่งเสริม สืบสาน ถ่ายทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรไทยเป็นหู เป็นตาเฝ้าระวังวัฒนธรรมไทย ไม่ให้ถูกทำลายด้วยคนหรือกลุ่มคนที่ไม่หวังดี เราจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยอันดีงามของเรา “วัฒนธรรมต้องคงที่ แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไป”

              ประธานสภาวัฒนธรรมจัหวัดนครสวรรค์กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สักการะ เทิดทูนบูชา เราชาวไทย ชาวพุทธเมื่อเราเข้าวัด กระทำศาสนกิจต่างๆ เรามีจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน จวบจนถึงทุกวันนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไปก็คือ “การแต่งกาย” ให้ถูกต้องและเหมาะสมแก่กาลเทศะ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธทุก ๆท่าน ร่วมกันรักษาจารีตขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ด้วยการ “สวมใส่ผ้าไทยไปวัด” เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาจารีตขนบธรรมนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมขนไทยของเราอีกด้วยผ้าไทยใส่สบาย ผ้าไทยใส่สนุก ผ้าไทยเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ผ้าไทยหมาะสมกับทุกเวลาและโอกาส “ผ้าไทยใครใส่แล้วก็สวยและหล่อ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!