‘ยุทธพล’ ยก ‘อส.ทล.’ เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

‘ยุทธพล’ ยก ‘อส.ทล.’ เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายสุทธิพงษ์ เสถียร ปลัดอำเภอบ้านแหลม หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส.ทล) ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่โรงเรียนบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

             นายยุทธพล กล่าวว่าชุมชนชายฝั่ง และ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้ง อส.ทล. คืออาสาสมัครผู้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาท้องทะเล ปกป้องทะเล แนวประการัง สัตว์น้ำต่างๆ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอื่นๆ ตามบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศไทย ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มี่ใจรักในธรรมชาติ อย่างแท้จริง ต้องขอชื่นชมเป็นอย่างสูง ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลำพังอาศัยแต่กำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทส. หรือของ กรม ทช.ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด คงไม่สามารถดูแลรักษาและป้องกันทรัพยากรทางทะเลได้อย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศ

             “อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 26,200 คนและเป็น อส.ทล.ที่อยู่ใน จ.เพชรบุรีจำนวน 1,752 คน คิดเป็น 6.69 % ซึ่งหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสาร หาข่าว การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมไปถึงการร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชนอื่นๆ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งร่วมกันปลูกฝังจิตใจของนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กับลูกหลานและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลคงไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป. /

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!