อยุธยา – ติดตามและสอดส่องโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเกือบ 16 ล้านบาท

อยุธยา – ติดตามและสอดส่องโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเกือบ 16 ล้านบาท

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามและสอดส่องโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเกือบ 16 ล้านบาทให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมพุทธอุทยานหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.ธ.จ.อยุธยา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565  พร้อมลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกือบ 16 ล้านบาท
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงการสอดส่องโครงการพัฒนาแก้มลิง (หนองเจ็ดเส้น) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน งบประมาณ 10,756,000 บาท และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 4,942,000 บาท  มี อบต.บ้านใหม่ อำเภอมหาราช รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ทั้ง 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแก้มลิง ที่ระบุว่าเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการน้ำ หลังจากพื้นที่แห่งนี้เคยถูกชาวบ้านบุกรุกประมาณ 70 ไร่ และอบต.บ้านใหม่เข้าไปดำเนินการนำที่ดินกลับมาเป็นของทางราชการได้ ตั้งเป้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่  รวมถึง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่กำลังดำเนินการจะสามารถเก็บกักน้ำไว้จ่ายให้ประชาชนหมู่ 3 จำนวน 201 ครัวเรือน หรือประมาณ 1 หมื่นคน โดยเฉพาะป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าทั้ง 2 โครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งเรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่างจากโซล่าเซลล์ ถนนไม่มีไหล่ทาง  ความปลอดภัย  และการก่อสร้างระบบประปา โดยเน้นย้ำให้ อบต.บ้านใหม่ คำนึงถึงรายละเอียดของมาตรฐานที่ควรจะเป็น รวมถึงหารือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!