กาญจนบุรี-“อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์”ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า”

กาญจนบุรี-“อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์”ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

               ไฟป่าส่งผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และสุขภาพของมนุษย์ ความรุนแรงและขอบเขตของผลกระทบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ปริมาณพืชพรรณแห้งที่มีอยู่ และสภาพอากาศ  เมื่อควันจำนวนมากถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่สามารถทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรัง
               ไฟป่าสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ ไฟป่าจะเพิ่มปริมาณน้ำฝนที่ไหลบ่า ทำให้น้ำท่วมได้ง่ายขึ้นและเพิ่มระดับสารอาหาร โลหะหนัก และมลพิษอื่นๆ รวมถึงการกัดเซาะของดินหลังเกิดไฟป่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดเซาะในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้มีการสะสมตะกอนในแม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำมากขึ้น และ ไฟป่ายังปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและอาจทำให้เกิดไฟป่าได้มากขึ้น และไฟป่ายังเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า อาจส่งผลให้สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตายได้ เนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหาร

               แต่สิ่งที่สำคัญของการเกิดไฟป่า ก็คือ ความเสี่ยงต่อสุขภาพในทันทีเมื่อมีการสัมผัสกับควันไฟป่าอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะทางการแพทย์อยู่แล้ว อีกทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว การสัมผัสกับควันและเถ้าจากไฟป่าในระยะยาวอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาทและสุขภาพการเจริญพันธุ์

               ในนาม “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์” จังหวัดกาญจนบุรี จึงร่วมกับ “หนังสือพิมอินทรีสยาม” ”ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า”เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า เป็นการปกป้องชีวิตทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติและรักษาผืนป่าสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!