ร้อยเอ็ด-มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ฯ

ร้อยเอ็ด-มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดย มูลนิธิพระมหาอุดร ธัมมปัญโญ เพื่อผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูมหาธรรมบาลมุนี (พระมหาอุดร ธัมมปัญโญ)รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนตาล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
               นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดยมูลนิธิพระมหาอุดร ธัมมปัญโญ เพื่อผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ตำบลโนนตาล กรณี สร้างบ้านให้แก่ นางแพรวประกาย วินทะไชย ราษฎรบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโนนตาล ได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์จากนางแพรวประกาย วินทะไชย ว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลโนนตาลจึงได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน จากมูลนิธิพระมหาอุดร ธัมมปัญโญ
                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจ ในการช่วยเหลือสังคม ของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนตาล
                โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิพระมหาอุตร ธมมปญญ จำนวน 159,000 บาท เงินสมทบทุนจากคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนตาล สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนตาล จำนวนหนึ่ง เพื่อจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน ในครั้งนี้
                สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมการก่อสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ฯ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 27 ฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่นและจิตอาสาตำบลโนนตาล โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนตาล เป็นกำลังหลัก ในการสนับสนุนและจัดหาแรงงานในการก่อสร้างตลอดจน กำกับดูแลการก่อสร้างบ้าน จนแล้วเสร็จ เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอด ภัยมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาทางสังคม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!