ประจวบคีรีขันธ์-กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าระวังของชมรม STRCNG” จิตพอเพียงด้านทุจริต

ประจวบคีรีขันธ์-กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าระวังของชมรม STRCNG” จิตพอเพียงด้านทุจริต

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าระวังของชมรม STRCNG” จิตพอเพียงด้านทุจริต

              วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานเป็นประธาน การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชมรม STRCNG-จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายปราโมทย์ ตั้งซุ่ยยังประธานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าระวังของชมรม STRCNG” จิตพอเพียงด้านทุจริต ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะโดย นายสุพจน์เสริม ทรัพย์หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ทางหลวงชนบท กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดย สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบฯการประยุกต์ Model STRCNG ,การคิดแยกแยะและประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม,การละอายและไม่ทนต่อการทุจริต, และการปักหมุดการเฝ้าระวังการทุจริต” โดยนายเสมา วาทสิทธิ์ประธาน โค้ช STRCNG จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี ประชาชนกลุ่ม STRCNG เข้าร่วมประชุม60คน ณ ห้องประชุม บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลธงชัย อ.บางสะพาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!