นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝนอบรมสั่งสอนและให้หลักธรรม แก่นักศึกษา

นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝนอบรมสั่งสอนและให้หลักธรรม แก่นักศึกษา

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

         พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐมให้การอบรมสั่งสอนและให้หลักธรรมเป็นเครื่องเตือนสติให้ปัญญาในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ที่แก้กิจกรรมหน้าเสาธงไม่เข้าห้องเรียนและขาดเรียน 

         วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน เปิดเผยว่าได้มีนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมมาแก้กิจกรรมโดยให้ทำความสะอาดกวาดถูพื้นที่เมรุศาลาฌาปนสถานและอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่ล้อมหลังจากได้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปล่อยให้นักศึกษากลับไปที่วิทยาลัย อาตมาได้ให้หลักธรรมแก่นักศึกษาโดยให้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะให้อยู่ภายใต้เหตุผล ถึงการมาสายไม่รู้จักเวลาและหน้าที่ของตัวเอง และได้ยิงคำถามไปว่า ถ้านักเรียนนักศึกษาโตขึ้นได้เป็นผู้บริหารหรือมีกิจการเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วถ้ามีลูกน้องหรือลูกจ้างที่ ขาด,ลา,มาสายโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ไม่มีความขยัน ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีความอดทน ไม่มีความกตัญญูกตเวที ต่อบุคคลที่มีอุปการะต่อสถาบันและองค์กร ตัวของนักศึกษาเองจะรู้สึกเช่นไร? แล้วจะทำยังไง?

          “ฉันใดก็ฉันนั้น”การที่นักศึกษายังขาดสติปัญญาในการดำเนินชีวิตขาดความมีระเบียบวินัยและในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนนั้น ย่อมนำไปสู่ทางฉิบหายและจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นแก่บุคคลและสังคมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างแน่นอน

           “หลวงพี่น้ำฝน”ได้กล่าวว่า นักศึกษาคืออนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกันนั้นก็ตัองสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยต้องมีหลักธรรมคือ ต้องมีความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และต้องรู้จักความกตัญญูกตเวทีเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่สำคัญสูงสุดของประเทศ แล้วสังคมก็มีแต่ความสงบและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เจริญพร

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!