เชียงใหม่-โครงการส่งน้ำฯแม่กวงฯรับรางวัลชนะเลิศดีเด่น

เชียงใหม่-โครงการส่งน้ำฯแม่กวงฯรับรางวัลชนะเลิศดีเด่น

ภาพ/ข่าว:วสันต์ มีจินดา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประสบผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ ประเภทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่น ของกรมชลประทาน ปี 2562
       นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่หลายแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำน้อยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคอื่นๆ ทำได้อย่างยากลำบาก
       โดยพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราประสบปัญหามีปริมาณน้ำสะสมน้อยมาอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถสนับสนุนน้ำให้กับทุกภาคส่วนได้ตามความต้องการ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในแต่ละปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ เข้าใจปัญหา เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้อย่างดี ทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราขึ้น ตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นมา
         นอกจากนี้ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ยังให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรที่อยู่นอกพื้นที่เป้าหมายในช่วงฤดูแล้ง โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ อาทิ การสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำในแหล่งน้ำของภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการทำเกษตร หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นแนวทางสำคัญในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับประเทศ ของกรมชลประทาน ประจำปี 2562 นับเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!