อยุธยา-คณะสงฆ์มอบอาหารข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน

อยุธยา-คณะสงฆ์มอบอาหารข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ, นพดล บำเพ็ญสัตย์

              คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพรกร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการ มอบอาหารข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19

              เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่วัดโบสถ์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชธานินทราจารย์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิรุฬห์กิจโกศล เจ้าคณะตำบลบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ และพระครูวิรุฬห์วรวัตร รองเจ้าคณะตำบลบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเขียว ได้ร่วมกับส่วนราชการ โดย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอบ้านแพรก ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสและยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ทั้ง 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านแพรก จำนวน 25 ราย ตำบลสำพะเนียงจำนวน 30 ราย ตำบลบ้านใหม่จำนวน 25 ราย ตำบลคลองน้อยจำนวน 30 ราย และตำบลสองห้องจำนวน 25 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 135 ราย ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน จากนางสุพรรณี วชิรปราการสกุล พร้อมครอบครัว ในการนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่มาร่วมในการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ บุคคลที่มารับ เครื่องอุปโภค บริโภคอีกด้วย
              พระราชธานินทราจารย์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน การควบคุมการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคด้วยมาตรการต่างๆ ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีผลกระทบต่อการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงวิถีชีวิต เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระดำริว่า “ให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่มิใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น ๆ ทางคณะสงฆ์ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดตั้งโรงทานและแจกเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน โดยจะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายลง
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!