ประจวบคีรีขันธ์-ธ.ก.ส.เกาะยายฉิม มอบสินเชื่อผ่อนปรนสู้ภัยแล้ง

ประจวบคีรีขันธ์-ธ.ก.ส.เกาะยายฉิม มอบสินเชื่อผ่อนปรนสู้ภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม 

       ธ.ก.ส.เกาะยายฉิม มอบสินเชื่อผ่อนปรนสู้ภัยแล้ง 55 ราย ยอดสินเชื่อ 10.5 ล้านบาท บรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่คลองลอย ร่อนทอง ทองมงคล ชัยเกษม กว่า 3,000 ไร่

         วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส. เกาะยายฉิม ในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบสินเชื่อผ่อนปรนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุเรียนคลองลอย”ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งและมีความจำเป็นนำไป จัดหา พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ รวมทั้งวางระบบการให้น้ำพืชเพื่อบรรเทาภาวะขาดน้ำและสร้างภูมิคุ้มกันในการพร้อมรับภัยแล้งที่อาจขึ้นอีกในอนาคต รวม 55 ราย เป็นเงิน 10.5 ล้านบาท และประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

         นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายวรวิทย์ วังตระกูล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเกาะยายฉิม เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เตรียมสินเชื่อผ่อนปรนสำหรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
        1)โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าให้มีเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามพื้นที่เขตประกาศการให้ความช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR(ปัจจุบัน 6.625%) กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 3 ปี

         2)โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อเป็นค่าลงทุนในการจัดหา สร้าง พัฒนา หรือปรับปรุงแหล่ง กักเก็บน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาลหรือระบบน้ำเพื่อการเกษตร สามารถดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อครอบคลุมทั้งในและนอกพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ของกระทรวงมหาดไทย ให้กู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – ปีที่ 2 ในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MRR-2 กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี สามารถกู้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563

         ทั้งนี้ หากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ได้รับความเดือดร้อนหรือจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นต่างๆ ขอให้แจ้งเหตุจำเป็น เพื่อร่วมกันหาแนวแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ กับ ธ.ก.ส.ก่อนเป็นลำดับแรก พึงระมัดระวังในการกู้ยืมเงินหนี้นอกระบบซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและอาจเป็นภาระหนักกับเกษตรกรลูกค้าในอนาคตได้ ธ.ก.ส. ห่วงใยในความยากลำบากของลูกค้าทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!