ร้อยเอ็ด- พช.สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด- พช.สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง
              ช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมโครงกการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ประจำปี 2566 โดยมี นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจฉรา ราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพิชญาภา สุทธิกวงษ์ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย และผู้นำตำบลดงครั้งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
                นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อยางต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 โดยมีเป้าหมายปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร หมู่บ้านทุกครัวเรือน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ ผู้นำทำก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรม Kick Off ปลูกผักสวนครัว เมื่อวัน 2 พฤศจิกายน 2565 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพรและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีถนนกินได้ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า อย่างน้อยตำบลละ 1 ศูนย์
                นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันนี้ได้มาได้มาศึกษาดูงาน บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ซึ่งเป็นหมู่ต้นแบบ มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน ปลูกผักบริเวณรอบหนองฮาด ซึ่งเป็นที่สาธารณะ จำนวน 19 ไร่ ปลูกในแปลงโคกหนองนา ปลูกตามหัวไร่ปลายนา นอกจากนั้น ยังมีศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ให้สำหรับครัวเรือนที่ขาดเมล็ดพันธุ์ได้แบ่งปัน ไปปลูก ทำให้สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ได้มาเรียนรู้และนำไปขยายผล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อยางต่อเนื่อง โดยปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร มากกว่า 10 ชนิด จะทำให้ลดรายจ่าย และเพิ่มรายให้แก่ทุกครัวเรือน เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสุขภาพที่ดี “ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!