ลพบุรี-เทศบาลเมืองเขาสามยอดส่งสริมเด็กเล็กรักกีฬาห่างไกลยาเสพติด

ลพบุรี-เทศบาลเมืองเขาสามยอดส่งสริมเด็กเล็กรักกีฬาห่างไกลยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ  

      เทศบาลเมืองเขาสามยอด โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด

       ที่ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน เปิดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน หันมาสนใจเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัย และพัฒนาการทางร่างกาย ตามวัยของเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย อายุ 2- 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุด เพราะร่างกายจะมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัสต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความฉลาดของเด็ก ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ ทางอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนให้เด็กได้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการในวัยต่อๆ ไป โดยมีน้อง ๆ หนู ๆ ตลอดจน ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด 7 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีสัมพันธภาพอันดี เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา และเป็นแบบอย่างให้เด็กปฐมวัย ในการปลูกจิตสำนึกให้รักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด


         โดยกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาที่มุ่งเน้น เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กประกอบด้วย วิ่ง 20 เมตร / วิ่ง 40 เมตร / วิ่งเก็บของ / วิ่งซิกแซก / เตะบอล และการเดินตัวหนอน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก ครูผู้สอน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!