ร้อยเอ็ด-เตรียมผลักดันโครงการ”สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” มุ่งสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ร้อยเอ็ด-เตรียมผลักดันโครงการ”สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” มุ่งสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ภาพ-ข่าว คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมผลักดันโครงการ”สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” มุ่งสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยได้ ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานมูลนิธิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
            นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแห่งที่ 3 โดยเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และมีเนื้อที่ทั้งหมด 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนแห่งนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 ในปัจจุบัน หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายในสวนตกแต่งบริเวณ ด้วยต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่มรื่น และมีต้นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม และมีสถานที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น สนามเด็กเล่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ลานพระพุทธโคดม หอชมเมืองร้อยเอ็ด หรือ หอโหวด ๑๐๑ และประตูสาเกตนคร ซึ่งสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลและพิธีการต่าง ๆ ของจังหวัด และประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณมักจะมาสวนแห่งนี้เพื่อออกกำลังกาย จัดกิจกรรมสันทนาการ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
           โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเสนอแผนการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ต่อที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแผนในการผลักดัน โครงการ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บึงพระลานชัย ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด” โดยมีนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร่วมให้ข้อมูลกับที่ประชุม “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บึงพระลานชัย ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด” ถือเป็นโครงการที่ได้มีการน้อมนำหลักการของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่ประชาชนนิยมเรียกกันว่า ‘สมเด็จย่า’ มาเป็นแบบอย่างในการต่อยอดสร้างสรรค์พื้นที่ภายในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สู่การเป็นพื้นที่กิจกรรมสันทนาการตามวิถีธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป ภายใต้แนวคิด “เล่นตามพ่อ”
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ดมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่น ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ ทราย น้ำ ต้นไม้ รวมทั้งวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่ เพื่อให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมไปถึงการให้เด็กได้มีพื้นที่พบปะเพื่อนใหม่ที่ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนาน ร่าเริง มีอิสระทางความคิด จินตนาการ ตลอดจนพัฒนากลไกการเรียนรู้ทางสมองตามธรรมชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!