เพชรบุรี-ม.ราชภัฏฯจับมือ อปท.บริหารจัดการและคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะครัวเรือน

เพชรบุรี-ม.ราชภัฏฯจับมือ อปท.บริหารจัดการและคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะครัวเรือน

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

             วันนี้ ( 8 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นายณรรฐพล ภัยลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย และนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายผลการวิจัยบริหารจัดการขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และบรรยายการบริหารจัดการขยะ ภายใต้หลัก 3 Rs และการบริหารจัดการขยะเปียกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติและนำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะไปใช้ลดปริมาณขยะครัวเรือนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างและสนับสนุนข้อมูล ความรู้ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่สำคัญที่มีบทบาทในการกำกับดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยทั้งสองภาคส่วนจะร่วมมือกันเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ร่วมกันเผยแพร่นวัตกรรม “ถังหมักรักษ์โลก” เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะเปียกและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะระหว่างหน่วยงานและประชาชน” ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!