สิงห์บุรี-อบจ.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

สิงห์บุรี-อบจ.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

                นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ธนาคารพันธุ์ข้าวและให้ความรู้ในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
                ทั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรีโดยดำเนินการผ่านศูนย์การผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกดำเนินงานด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ และถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นผู้บริหารจัดการพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!