อุบลราชธานี-รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่อุบลฯ เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์

อุบลราชธานี-รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่อุบลฯ เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันนิ้ ( 27 ก.พ. 66 ) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
               พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบกรบริหารจัดกรภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในยุค Digital Transformationโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

               กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด ทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน โดยกรมที่ดินได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 10 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า 8 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีปีละกว่า 3 แสนราย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ที่สำนักงาน ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ทุกสาขา และส่วนแยก

              หรือประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 509 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ยังสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ส่งผลต่อระดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยกรมที่ดินจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ( ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 256 จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
               สำหรับประชาซนในขตจังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานครที่สนใจ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น e QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Ancroid เลือกรายกร “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะ กรุงเทหมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี)” โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ DOL Call Center 0 2141 5555

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!