นครสวรรค์-รองปลัด อบจ. นำทีมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สัมภาษณ์ข้าราชการ พิจารณากลั่นกรองการรับโอนย้ายมาสังกัด อบจ.

นครสวรรค์-รองปลัด อบจ. นำทีมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สัมภาษณ์ข้าราชการ พิจารณากลั่นกรองการรับโอนย้ายมาสังกัด อบจ.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

รองปลัด อบจ. นำทีมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สัมภาษณ์ข้าราชการ พิจารณากลั่นกรองการรับโอนย้ายมาสังกัด อบจ.นครสวรรค์

          เเมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ของอบจ.นครสวรรค์ จัดการประชุมสัมภาษณ์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่ทำเรื่องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะข้าราชการทำเรื่องขอโอนย้ายมาจำนวน 5 ราย
           โดยคณะข้าราชการที่มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีรวมทั้งสิ้น 5 รายดังนี้ คือ
1. นางสาวสลิลทิพย์ สมคำ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอโอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. นายกิตติศักดิ์ ยะรินทร์ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ.นครสวรรค์
3. นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์ พนักงานส่วนตำบลอบต.แม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ อบจ. นครสวรรค์
4. นางสาวอัญชลี พูลสมบัติ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง อบจ.นครสวรรค์
5. นางสาวไขนภา อยู่เย็น พนักงานส่วนตำบล อบต. ตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. นครสวรรค์

             โดยในการประชุมสัมภาษณ์ข้าราชการที่ขอโอนย้ายนั้น คณะกรรมการจะมีหน้าที่กลั่นกรอง พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสมในการรับโอน ตรวจสอบประวัติการรับราชการ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ก่อนที่จะนำเรื่องเสนอนายกอบจ.นครสวรรค์ เพื่อเสนอ ก.จ.จ.นครสวรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!