อุบลราชธานี-ม ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ “ธรรมนูญสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุข”

อุบลราชธานี-ม ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ “ธรรมนูญสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุข”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             ผู้สูงอายุ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แสดงพลังความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อม ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ “ธรรมนูญสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุข”
               ที่ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลแสนสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( รุ่นที่ 7 ) ขึ้น โดยมี นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข ร่วมด้วย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำชุมชน และ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ “ธรรมนูญสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุข ประจำปี 2566” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข ทั้ง 7 รุ่น
               สำหรับ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของผู้สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะ การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการรองรับสังคมสูงวัย โดยกิจกรรมของผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากร เป็นเวทีที่จะทำให้ผู้สูงอายุจะได้แสดงออกถึงศักยภาพด้วยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ในอดีตแก่บุคคลอื่น เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น ให้ผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมร่วมกัน นำวิชาความรู้ ที่ได้เรียนไปปรับใช้กับตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคุณค่าและมีความสุข เป็นผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า ได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุมทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้สูงอายุภาคภูมิใจในความสามารถ และศักยภาพของตนเอง สังคมผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน และกัน การทำกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้เกิดผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้น อย่างสอดคล้อง กับธรรมนูญสุขภาพตำบลแสนสุข
              เทศบาลตำบลแสนสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการวางแผนเพื่อเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ 2 ครั้ง กิจกรรมพิธีเปิด-เปิด 2 ครั้ง กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร จำนวน 14 ครั้ง ทุกศุกร์ เวลา 08.30 – 14.30 น. ซึ่งสถานที่เรียนจะใช้ห้องประชุมโพธิ์เงิน สำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!