อุทัยธานี-เปิดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเณีวิถีชาวอู่ไท

อุทัยธานี-เปิดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเณีวิถีชาวอู่ไท

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

               “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรฯ เปิดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเณีวิถีชาวอู่ไท และแล่ะปล่อยขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี 17 ขบวน ยิ่งใหญ่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่หาชมยาก โดยมีส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และพากันอิ่มบุญกันอย่างชื่นมื่น
              ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน บุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 อำเภอ ได้ดำเนินการจัดงานโดยมีการสืบสานการจัดงานประเพณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 123 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อาทิเช่น การอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่สื่อให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดอู่ไท การประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ เป็นต้น
               การจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2. เพื่อเป็นการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สู่ชนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวและส่งต่อสู่ชุมชนต่อไป 3. ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และเป็นการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดละสิ่งที่เป็นอบายมุข โดยนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน 5. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!