กาญจนบุรี-คณะกรรมการ ศส.ปชต. และ ปชช. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมในการเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กาญจนบุรี-คณะกรรมการ ศส.ปชต. และ ปชช. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมในการเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 เม.ย.2567 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ประธานกล่าวเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลช่องสะเดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ครูศกร.ตำบลช่องสะเดาพร้อมประชาชนตำบลช่องสะเดา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย และสร้าจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเลือกตั้งคุณภาพ เป็นแบบอย่างของการนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความมั่นใจ และมีศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมืองอีกด้วย
          การอบรมส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ถือเป็นการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ให้กับภาคีเครือข่ายประชาธิปไตย โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นกระบวนการเลือกตัวแทนประชาชนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ อาชีพหรือลักษณะประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จำนวน 20 กลุ่ม เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน จำนวน 200 คน โดยผู้สมัครเข้ารับเลือกจะเป็นผู้เลือกกันเอง ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ แต่ที่มาและกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการเลือกครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายประชาธิปไตยอาจมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ณ.ห้องประชุม อบต.ช่องสะเดา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!