นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัด

นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัด

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
            ในการประชุมมีวาระที่สำคัญคือ เพื่อหารือเกี่ยวกับงานราชการ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และเรื่องแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ และเพื่อให้แต่ละกองและโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
             นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามงาน/โครงการต่างๆของ อบจ.ในทุกพื้นที่ ตามที่ประชาชนร้องขอมา และผ่านการอนุมัติงบประมาณจากสภาฯ เพื่อดูสภาพปัญหา และความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ บ่อบาดาล ถนน หากประชาชนเดือดร้อน ต้องเร่งติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหา
             นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การทำงานต้องเจอปัญหาเฉพาะหน้า อย่างเช่นปัญหาด้านการทำถนน ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบว่าถนนเป็นของฝ่ายใด หากเป็นของ อบต. แต่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นการเกินศักยภาพ อบต.นั้น อบจ.จึงสามารถเข้าไปจัดการได้ อีกทั้งงานด้านอื่น ๆ ต้องทำงานให้ถูก ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!