“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ลงนามแต่งตั้ง “นิพนธ์ บุญญามณี” นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผล 24 ม.ค.66

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ลงนามแต่งตั้ง “นิพนธ์ บุญญามณี” นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผล 24 ม.ค.66

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

           รายงานข่าวแจ้งว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 48/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานด้านบริหารจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร การกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

           ทั้งนี้นายเฉลิมชัย ยังได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์คลังอาหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย เพราะเล็งเห็นว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ เพียงแต่มีปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย จึงมีแนวทางดำเนินการ “สันติภาพสู่สันติสุข”อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!