อุดรธานี-อบจ.ส่งเสริมชาวบ้าน ต.นิคมสงเคราะห์ ต.โคกสะอาด 300 คน เข้าร่วมโครงการปลูกมะขามเศรษฐกิจฯ

อุดรธานี-อบจ.ส่งเสริมชาวบ้าน ต.นิคมสงเคราะห์ ต.โคกสะอาด 300 คน เข้าร่วมโครงการปลูกมะขามเศรษฐกิจฯ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             ที่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี สั่งการมอบหมายให้ นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการปลูกมะขามเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 มี นายยิ่งใหญ่ กองทอง ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เขต 9 นายวัชระพล ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นาย กิติภูมิ ดวงพล ปลัด อ.เมืองอุดรธานี นายปกภณ เครือแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตร จ.อุดรธานี (วิทยากร) นายพินิตย์ ไตรนพธนรัตน์ นายก อบต.นิคมสงเคราะห์ น.ส.กาญจนา บุษราคัม รองนายก อบต.โคกสะอาด นางทองแดง บุตรโคตร รองนายก อบต.โคกสะอาด น.ส.ดาราวรรณ วรรณศิริ รองนายก อบต.นิคมสงเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม
            น.ส.ขวัญประภา ราชกิจ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง เกิดอัตราการว่างงานเป็นจำนวนมาก ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว จึงต้องอาศัยภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยในการหาเลี้ยงชีพ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างพอเพียงและยั่งยืน ดังนั้น อบจ.อุดรธานี จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
            โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก การดูแลรักษามะขาม การขยายพันธุ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม 2.ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน 4.สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ในพื้นที่ ต.นิคมสงเคราะห์และ ต.โคกสะอาด ในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเกษตร จ.อุดรธานี และ นายเลิศ รัตนชีวกร พร้อมคณะ ผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการปลูก การดูแล ใช้ประโยชน์จากมะขาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!