ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์อบรมเกษตรกรด้านการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อการผลิตลูกโคและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์อบรมเกษตรกรด้านการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อการผลิตลูกโคและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 26 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการฉีดวัคซีนและสอบสวนโรคลัมปี สกิน โค-กระบือ รวม 216 ตัว พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
              โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง มีประชาชนนำน้องหมารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 33 ตัว น้องแมว จำนวน 29 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 68 ตัว

ปศุสัตว์อบรมเกษตรกรสร้างองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อการผลิตลูกโคคุณภาพสูง

            วันที่ 26 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอำนาจ มะธิปิไข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ที่ ศูนย์น้ำเชื้อก้ามปูฟาร์ม อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
            กิจกรรม การเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกโคคุณภาพสูง Breeding Stock หลักสูตร “สร้างองค์ความรู้และการผสมเทียม” เกษตรกร จำนวน 50 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผสมเทียมและการปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สู่การประกอบอาชีพปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!