ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” ตำบลสะอาดสมบูรณ์

ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” ตำบลสะอาดสมบูรณ์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกให้ “หนองแวง” ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ
             เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนจิตอาสาภาคประชาชน และจิตอาสา 904 ในพื้นที่ ฯลฯ
              การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” และปฏิทินการดำเนินงาน (Time line) เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น การอุปโภค บริโภค การเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ซึ่งจะได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!