ร้อยเอ็ด-อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (รุ่นที่ 4)

ร้อยเอ็ด-อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (รุ่นที่ 4)

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 4) เพื่ออบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างกรอบแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนอำเภอเสลภูมิ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิด
            นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
          ทั้งนี้ ผลจากการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดรุนแรงของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างกรอบแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ทั้ง 87 ตำบล รวม 1,750 คน และในครั้งนี้ เป็นโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วยอำเภอเสลภูมิ อำเภออาจสามารถ และอำเภอทุ่งเขาหลวง รวมทั้งสิ้น 280 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!