ร้อยเอ็ด-พม.มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพประเภทผู้สูงอายุ จากกองทุนผู้สูงอายุ

ร้อยเอ็ด-พม.มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพประเภทผู้สูงอายุ จากกองทุนผู้สูงอายุ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคนวันที่

             วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด (อาคารหลังเก่า ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางปราณี ปทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 39 รายๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งได้บูรณาการในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด สถิติจังหวัด ปกครองจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแรงงานจังหวัด ในการประกอบอาชีพ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 12 ราย วงเงิน 360,000 บาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว ได้นำไปประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
             ทั้งนี้ นางปราณี ปทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวชี้แจงถึงการให้บริการของสำนักงานฯ และบริการกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมกำชับในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการนำเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยนำไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การกู้ยืมเงินต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือชำระด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

              โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะพูดคุย และมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย เป็นเงินจำนวน 360,000 บาท พร้อมฝากย้ำให้ทุกคนนำเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าแก่ตนเอง และครอบครัว สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนใน 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) การสนับสนุนโครงการ สำหรับองค์กร/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินกิจกรรมการกับผู้สูงอายุ และ 2) การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถขอใช้บริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับเงินกองทุน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!