ร้อยเอ็ด-มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

ร้อยเอ็ด-มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           ร้อยเอ็ด มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 128 ทุน
              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ที่มีฐานะยากจน เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสืบสกุล อนุแสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ารับทุนครั้งนี้ จำนวน 128 คน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กพิการ ที่มีฐานะยากจน โดยในปีการศึกษานี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับพระเมตตาประทานทุนจำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 640,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว

               โอกาสนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อ่านพระราชดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความว่า “ผู้รับทุนการศึกษาทุกท่าน ข้าพเจ้า ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่ม ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลาน ท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
              ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน ให้มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
               พสกนิกรที่เป็นผู้ปกครองเด็กที่ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ในการพัฒนาศักยภาพเด็กผู้พิการด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!