อำนาจเจริญ-ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์

อำนาจเจริญ-ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

           วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) ณ โรงแรม แอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
            จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการทบทวน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเพิ่มศักยภาพ ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
           พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการระบาดในสัตว์ รวมทั้ง โรคติดต่อจากสัตว์และคน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ ที่จะเกิดแก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้ง ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 120 คน
           โอกาสนี้ ได้ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญ 3 แห่ง ที่ได้รับรางวัลผลงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (Thailand Rabies Awards 2022) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ซึ่งจะเป็น อปท. ต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้แก่ อปท.อื่นๆ ในการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!